Objavte produkty za znížené ceny Nakupovať výhodne

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MEDISALUS, s.r.o. pre e-shop na internetovej stránke www.jajbolito.sk 

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydala spoločnosť MEDISALUS, s.r.o., so sídlom: Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 771 945, DIČ: 2022367754, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 18912/L, e-mail: [email protected], telefónne číslo: +421 950 87 87 87, číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: 06175/2019/OZ, kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti: P56932160301 (ďalej len „Medisalus“) výlučne pre e-shop na internetovej stránke www.jajbolito.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Medisalus (ďalej len „e-shop“). Tieto VOP sa vydávajú za účelom definovania pojmov a úpravy práv a povinnosti medzi spoločnosťou Medisalus ako predávajúcim a kupujúcimi. Tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou Medisalus a kupujúcim v prípade, ak príde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu prostredníctvom e-shopu a ak sa miesto dodania tovaru nachádza na území Slovenskej republiky alebo kdekoľvek v rámci členských krajín Európskej únie. 

I. Základné definície a pojmy

 1. Spoločnosť Medisalus je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni pod označením Lekáreň MEDISALUS – prevádzka nachádzajúca sa na adrese: Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 950 87 87 87 a súčasne je táto spoločnosť oprávnená vykonávať internetový výdaj liekov pod označením internetová lekáreň MEDISALUS na internetovej stránke www.jajbolito.sk.

 2. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „Kupujúci“), ktorá v súlade s týmito VOP doručí objednávku tovaru vo forme elektronického formuláru (ďalej len „objednávka“) spoločnosti Medisalus. Objednávku tovaru je možné doručiť najmä prostredníctvom e-shopu. Kupujúci – Spotrebiteľ: každá fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, t.j. fyzická osoba, ktorá nie je právnickou osobou alebo fyzickou osobou v zmysle zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov(ďalej len „Kupujúci – Spotrebiteľ“). Kupujúci – Objednávateľ: každá právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ(ďalej len „Kupujúci – Objednávateľ“).

 3. Objednávka tovaru realizovaná fyzickou osobou - nepodnikateľom je prejav vôle vo forme jednostranného právneho úkonu, ktorým Kupujúci – Spotrebiteľ vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Medisalus na e-shope za cenu uvedenú v objednávke, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Objednávka je súčasne aj návrhom kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 52 v spojení s ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zmluvy o dielo v zmysle ust. § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo iného typu zmlúv zo strany Kupujúceho - Spotrebiteľa. Po prijatí a potvrdení (akceptácií) objednávky emailom spoločnosťou Medisalus, Kupujúci – Spotrebiteľ záväzne vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou Medisalus na základe zmluvy uzavretej na diaľku v súlade s ust. § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“). Na základe právnej úpravy Občianskeho zákonníka je Kupujúci – Spotrebiteľ kupujúcim a spoločnosť Medisalus predávajúcim.

 4. Objednávka tovaru realizovaná fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou je prejav vôle vo forme jednostranného právneho úkonu, ktorým Kupujúci – Objednávateľ vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Medisalus na e-shope za cenu uvedenú v objednávke, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Objednávka je súčasne aj návrhom kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zmluvy o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo iného typu zmlúv zo strany Kupujúceho - Objednávateľa. Po prijatí a potvrdení (akceptácií) objednávky emailom spoločnosťou Medisalus, Kupujúci - Objednávateľ záväzne vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou Medisalus na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä podľa ust. § 269 ods. 2, § 409 a § 536 Obchodného zákonníka. Na základe právnej úpravy Obchodného zákonníka je Kupujúci – Objednávateľ kupujúcim a spoločnosť Medisalus predávajúcim.

 5. Kupujúci môže získať odborné rady alebo informácie týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami osobne v prevádzke spoločnosti Medisalus na adrese: Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina, Slovenská republika alebo telefonicky na čísle: +421 950 87 87 87 alebo prostredníctvom zaslania emailu na adresu: [email protected]. Uvedený telefonický kontakt a e-mailový kontakt zároveň slúži aj ako kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom predaja na e-shope.

 6. Tovarom sa rozumejú výrobky ponúkané spoločnosťou Medisalus na e-shope s uvedením ich názvu, objednávacieho čísla, popisu tovaru, dostupnosti na sklade, aktuálnej ceny, pričom môže ísť o lieky, zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment (ďalej len „tovar“).
  a)    Liek - liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií, sú registrované v Slovenskej republike a zároveň, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis (ďalej len „liek“);
  b)    Zdravotnícka pomôcka - nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov (ďalej len „zdravotnícka pomôcka“);
  c)    Doplnkový sortiment – najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov (ďalej len „doplnkový sortiment“);

 7. 7.    Objednávka tovaru obsahuje najme nasledovné údaje:
  a)    meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia tovaru, emailovú adresa, telefón na ktorom je Kupujúci - Spotrebiteľ zastihnuteľný; 
  b)    obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu doručenia tovaru, emailovú adresu, telefón na ktorom je Kupujúci - Objednávateľ zastihnuteľný;
  c)    hlavné vlastnosti (identifikačné údaje) doplnkového sortimentu v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru; 
  d)    identifikačné údaje o objednávanom lieku alebo zdravotníckej pomôcke rozsahu: názov, lieková forma ak ide o liek, množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek, veľkosť balenia, počet balení a kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv;
  e)    celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky;
  f)    bankové spojenie a číslo účtu Kupujúceho;
  g)    bankové spojenie a číslo účtu spoločnosti Medisalus;
  h)    spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar;
  i)    spôsob dodania a doručenia tovaru;
  j)    ďalšie údaje vyžadované v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov (Najmä v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Vyhláška“) a zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZLZP“)).

II. Registrácia

 1. Registrácia Kupujúceho je dobrovoľná a nie je nevyhnutná na zrealizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom množstve a na požadované miesto.
 2. Registráciu vykoná spoločnosť Medisalus bezodkladne po splnení podmienok zo strany Kupujúceho. Pri registrácii Kupujúci - Objednávateľ potvrdí aj oboznámenie sa s VOP a ich prevzatie v elektronickej forme.
 3. Potvrdenie súhlasu s týmito VOP zo strany Kupujúceho - Objednávateľa je nevyhnutnou podmienkou na zrealizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom množstve a na požadované miesto.
 4. Vyššie uvedená povinnosť potvrdenia súhlasu s VOP sa nevzťahuje na Kupujúceho - Spotrebiteľa a je len na vôli Kupujúceho - Spotrebiteľa, či príjme úpravu VOP.
 5. Kupujúci – Spotrebiteľ môže nakupovať tovar iba, ak je plnoletý a zákon mu umožňuje uzatvárať právne záväzné zmluvy. Spoločnosť Medisalus pri predaji tovarov prostredníctvom e-shopu neskúma právnu spôsobilosť Kupujúceho – Spotrebiteľa.
 6. Kupujúci – Spotrebiteľ berie na vedomie, že všetky tovary poskytované spoločnosťou Medisalus podstupuje podľa vlastného uváženia, bez nátlaku, slobodne, vážne a na vlastnú zodpovednosť, pričom jeho spôsobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená a jeho zdravotný stav mu v tom nebráni.
 7. Kupujúci - Spotrebiteľ v rámci registrácie alebo používania služieb e-shopu poskytuje spoločnosti Medisalus nasledovné základné údaje: meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne alebo mobilné číslo, heslo, dátum narodenia.
 8. Kupujúci - Objednávateľ v rámci registrácie alebo používania služieb e-shopu poskytuje spoločnosti Medisalus nasledovné základné údaje: meno, priezvisko, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, emailovú adresu, telefónne alebo mobilné číslo, heslo.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet v e-shope, ako aj samotný e-shop nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia alebo tretích osôb podieľajúcich sa na prevádzke e-shopu. Spoločnosť Medisalus zároveň nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Kupujúcemu nefunkčnosťou systému alebo akýmikoľvek technickými chybami a/alebo zlyhaniami pri prevádzke e-shopu.

III. Objednávka a jej odmietnutie

 1. Objednávka sa doručuje prostredníctvom e-shopu, iným spôsobom určeným pre e-shop alebo telefonicky v individuálnych prípadoch.
 2. Doručením objednávky Kupujúci deklaruje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny tovaru ponúkaného na e-shope spoločnosti Medisalus.
 3. Spoločnosť Medisalus je oprávnená objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodu a to bez akýchkoľvek postihov zo strany Kupujúceho.
 4. Spoločnosť Medisalus je taktiež oprávnená odmietnuť objednávku pokiaľ Kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči spoločnosti Medisalus splatné ku dňu vystavenia objednávky, prípadne ak by Kupujúci plnením objednávky prekročil svoj kreditný rámec určený spoločnosťou Medisalus.
 5. Spoločnosť Medisalus informuje Kupujúceho o odmietnutí objednávky do 7 dní odo dňa doručenia objednávky alebo vykonania úhrady kúpnej ceny tovaru.
 6. Spoločnosť Medisalus sa zaväzuje dodať Kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru za kúpnu cenu a za platobných podmienok, ktoré platia v deň akceptácie objednávky. Taktiež sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar podľa komodity alebo značky.
 7. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať v stanovenom čase a mieste, skontrolovať neporušenosť obalov a uhradiť za tovar cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň akceptácie objednávky. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme na základe objednávky, spoločnosť Medisalus si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. 
 8. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, aj napriek tomu, že tovar sa vrátil spoločnosti Medisalus ako nedoručený, Kupujúci je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
 9. Spoločnosť Medisalus je povinná bezodkladne po prijatí objednávky od Užívateľa – Spotrebiteľa, najneskôr spolu s dodaním tovaru Užívateľovi – Spotrebiteľovi, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

IV. Dodanie tovaru

 1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu. Termín doručenia uvedený pri tovaroch v e-shope je informatívny a o presnom dátume doručenia tovaru bude Kupujúci včas telefonicky alebo emailom informovaný.
 2. Dodacia lehota pri platbe bankovým prevodom/ platobnou bránou sa začína odo dňa pripísania peňažnej čiastky na účet spoločnosti Medisalus. V prípade platby v hotovosti, ihneď po potvrdení akceptácie objednávky zo strany spoločnosti Medisalus. Dodacia lehota na tovar je závislá od spôsobu dodania tovaru, ktorú si Kupujúci vyberie. O dodacej lehote bude Kupujúci informovaný pred potvrdením objednávky zo strany Kupujúceho.
 3. Tovar sa dodáva iba na základe objednávky Kupujúceho a to na dohodnuté miesto dodania (adresu doručenia).
 4. Pokiaľ Kupujúci neuvedie pri prvotnej registrácii inú adresu dodania objednaného tovaru, platí, že miestom dodania je sídlo alebo adresa bydliska Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci má záujem dodať tovar na neštandardnú adresu, je potrebné na túto skutočnosť upozorniť pri doručení objednávky spoločnosť Medisalus. Kupujúci je povinný bezodkladne telefonicky alebo emailom informovať spoločnosť Medisalus o zmene adresy miesta dodania. 
 5. Spoločnosť Medisalus si svoj záväzok dodať tovar riadne a včas splní okamihom odovzdania objednaného tovaru Kupujúcemu alebo prvému prepravcovi, ktorého si Kupujúci zvolí. Spoločnosť Medisalus môže plniť svoj záväzok voči Kupujúcemu - Spotrebiteľovi aj čiastočne, ak Spotrebiteľ s čiastočným plnením vyjadrí súhlas. V prípade Kupujúceho - Objednávateľa je čiastočné plnenie záväzku prípustné a Kupujúci - Objednávateľ nie je oprávnený ho odmietnuť. V prípade, že spoločnosť Medisalus nie je schopná plniť objednávku v plnom rozsahu, nedodaný tovar sa registruje a bude dodaný Kupujúcemu pri prvej príležitosti (po najbližšom naskladnení chýbajúceho tovaru na sklad), o tejto skutočnosti bude Kupujúci vhodným spôsobom informovaný. Ak spoločnosť Medisalus nesplní svoj záväzok, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, bezodkladne o tom informuje Kupujúceho - Spotrebiteľa a do 14 dní mu vráti cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa spoločnosť Medisalus a Kupujúci - Spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa vystaveného daňového dokladu. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim.
 7. Dodací list je súčasťou dodávky tovaru. Okrem údajov o spoločnosti Medisalus ako o dodávateľovi/predajcovi obsahuje označenie Kupujúceho a jeho identifikačné údaje, údaje o dodanom tovare (produktové čísla, názvy tovaru, dodané množstvá) a údaje vyžadované v zmysle Vyhlášky. V spodnej časti dodacieho listu je rekapitulácia dodávky. Toto ustanovenie sa aplikuje iba v prípade, ak nie je možné použiť elektronickú evidenciu dodania tovaru alebo internú evidenciu príslušného prepravcu.
 8. Cena dopravy nie je zahrnutá v cene tovaru. Spôsob dopravy si má Kupujúci možnosť vybrať v procese objednávky. Cena dopravy sa kalkuluje individuálne, pričom s cenou za dopravu bude Kupujúci oboznámený pri objednávke. Doprava tovaru prebieha len na území Slovenskej republiky a v rámci členských krajín Európskej únie, ak spoločnosť Medisalus neurčí inak. Doprava tovaru mimo územia Slovenskej republiky sa dojednáva individuálne podľa dostupnosti tejto funkcie na e-shope. 
 9. Spoločnosť Medisalus nezodpovedá za oneskorené doručenie zavinené prepravcom alebo nesprávnymi údajmi poskytnutými Kupujúcim. Pri doručení a preberaní tovaru je Kupujúci povinný riadne skontrolovať neporušenosť obalu. Akékoľvek zistené nedostatky a poškodenia uvedie do dodacieho (resp. preberacieho) listu prepravcu. V prípade, ak bude mať Kupujúci pochybnosti o neporušenosti obalu tovaru alebo tovaru, má Kupujúci právo zásielku odmietnuť prevziať, pričom dôvod uvedie do dokladu o doručení tovaru, čím automaticky začína reklamačné konanie. Podpisom dokladu o doručení tovaru bez písomných výhrad Kupujúci potvrdzuje, že tovar bol doručený v poriadku bez poškodenia a na neskoršie reklamácie tovaru z dôvodu porušenia obalu a mechanického poškodenia tovaru nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 10. Spoločnosť Medisalus poskytuje dodanie tovaru Kupujúcemu viacerými spôsobmi, a to nasledovne:
  a)    Osobný odber
  Tovar si Kupujúci prevezme v prevádzke spoločnosti Medisalus na adrese: Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina, Slovenská republika. Pri osobnom prevzatí tovaru sú zamestnanci spoločnosti Medisalus oprávnení požadovať od Kupujúceho okrem potvrdenia o akceptácii objednávky aj jeho doklad totožnosti na nahliadnutie za účelom overenia správnosti výdaja tovaru. 
  b)    Dovoz na určenú adresu
  Tovar je dodaný Kupujúcemu na ním vybranú adresu prostredníctvom rozvozu spoločnosti Medisalus. Kupujúci je o preprave a cene informovaný vopred a to e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ Kupujúci neprevezme objednaný tovar na určenej adrese, je povinný uhradiť náklady spojené s opätovnou dopravou na určené miesto. Ak Kupujúci neprevezme tovar na určenej adrese viac ako dva (2) krát, bude sa takéto nekonanie Kupujúceho považovať za porušenie zmluvy a týchto VOP zo strany Kupujúceho.
  c)    Kuriérom (resp. logistickou firmou) a/ alebo doručenie kuriérom na výdajné miesto (pickup)
  Pri dovoze kuriérom, logistickou firmou alebo zásielkovou službou (ďalej spoločne len „prepravca“) je Kupujúci o presnom čase dodania a cene informovaný vopred emailom alebo telefonicky. Ceny dovozu sú určené vopred a to podľa aktuálneho cenníka prepravcu. Pokiaľ Kupujúci neprevezme objednaný tovar od prepravcu na určenej adrese alebo na výdajnom mieste (pickup), je povinný uhradiť náklady prepravcu spojené s opätovnou dopravou na určené miesto. Na výdajnom mieste bude objednaný tovar uložený počas 7 dní odo dňa doručenia objednaného tovaru na výdajne miesto. V prípade dohody medzi prepravcom a Kupujúcim sa táto doba uloženia môže predĺžiť až na 21 dní. Ak Kupujúci neprevezme tovar na určenej adrese alebo na výdajnom mieste viac ako dva (2) krát, bude sa takéto nekonanie Kupujúceho považovať za porušenie zmluvy a týchto VOP zo strany Kupujúceho. Ak spoločnosť Medisalus doručuje tovar prostredníctvom prepravcu, Kupujúci dáva spoločnosti Medisalus právo odovzdať prepravcovi potrebné osobné údaje pre doručenie tovaru (meno, priezvisko, adresu doručenia a telefón).
 11. Po uplynutí jedného (1) mesiaca odo dňa, keď bola objednávka (tovar) zhotovená a odmietnutá Kupujúcim prevziať, je spoločnosť Medisalus oprávnená s objednávkou (vecou) voľne nakladať. Pokiaľ sa mu nepodarí objednávku (tovar) speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má spoločnosť Medisalus právo uplatniť si voči Kupujúcemu náhradu škody a náklady spojené s uskladnením neprevzatej objednávky (tovaru).
 12. Pokiaľ doba skladovania objednávky (veci) presiahne dobu jedného (1) mesiaca zaniká právo Kupujúceho na odber tovaru alebo jeho náhradu. 
 13. Zamestnanci spoločnosti Medisalus sú oprávnení tovar Kupujúcemu nevydať, pokiaľ Kupujúci odmietne predložiť doklad totožnosti alebo pokiaľ Kupujúci odmietne svojim podpisom potvrdiť prevzatie tovaru.

V. Ceny tovaru a platba za dodaný tovar

 1. Ceny uvedené na e-shope sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Cena tovaru v objednávke nezahŕňa montáž alebo akúkoľvek formu inštalácie tovaru.
 2. Spoločnosť Medisalus si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať cenu za tovar. Pre jednotlivé obchodné prípady je rozhodujúca cena platná v čase uskutočnenia objednávky. O zmene ceny tovaru informuje spoločnosť Medisalus aktualizovaním cien na e-shope. Na zmenu ceny tovaru je možné sa informovať aj v spoločnosti Medisalus. Dňom aktualizácie cien nastáva účinnosť, t.j. záväznosť ceny uvedenej na e-shope. 
 3. Faktúrou sa rozumie daňový doklad vystavený spoločnosťou Medisalus na základe objednávky po vzniku povinnosti poskytnúť zmluvné plnenie. 
 4. Termín splatnosti je deň stanovený spoločnosťou Medisalus ako deň najneskoršej úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar. Je to súčasne aj deň, ku ktorému musí byť fakturovaná cena (vrátane príslušnej dane, napr. DPH) pripísaná na účet spoločnosti Medisalus. Štandardný termín splatnosti je päť (5) dní od prijatia objednávky spoločnosťou Medisalus, pokiaľ nie je dohodnuté inak prostredníctvom platobnej brány e-shopu.
 5. Platba za tovar je možná:
  a)    platobnou kartou 
  Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom platby je platba on-line platobnými kartami. Platobné operácie sú veľmi bezpečné, nakoľko platba na internete je okamžite presmerovaná a preverená u banky, ktorá kartu vydala. Spoločnosť Medisalus nemá prístup k privátnym dátam Kupujúceho. Spoločnosť Medisalus dostane iba zabezpečenou cestou potvrdenie o platbe a na jeho základe bude objednávka ihneď akceptovaná. 
  b)    platbou pomocou bankových tlačidiel
  Objednávku možno zaplatiť priamo cez e-shop prostredníctvom platobnej brány Besteron, ktorá využíva on-line platby pomocou bankových tlačidiel, ktoré sú obsiahnuté na webe www.besteron.sk/platobne-metody.
  c)    bezhotovostným prevodom na bankový účet spoločnosti Medisalus
  Objednávku možno zaplatiť prevodom z bankového účtu Kupujúceho na bankový účet spoločnosti Medisalus alebo platobným príkazom na pobočke banky alebo na pošte. V prípade takejto platby bude objednávka akceptovaná po tom, ako bude platba Kupujúceho pripísaná na účet spoločnosti Medisalus. V prípade inej banky ako je banka spoločnosti Medisalus, môže táto platba trvať aj niekoľko dní. Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne pre úhradu kúpnej ceny tovaru bezhotovostným prevodom alebo platobným príkazom, uhradí kúpnu cenu na bankový účet spoločnosti Medisalus, IBAN: SK49 1100 0000 0026 2486 5503, vedený v Tatra Banka a.s., variabilný symbol je číslo objednávky. Ak bude uvedený nesprávny variabilný symbol, predlžuje sa termín dodania o sedem (7) pracovných dní. Pri takejto forme platby bude tovar v objednávke rezervovaný po dobu piatich (5) pracovných dní od prijatia objednávky. Pokiaľ nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet spoločnosti Medisalus do piatich (5) pracovných dní, bude sa takéto nekonanie považovať za zrušenie objednávky zo strany Kupujúceho.
  d)    platba dobierkou
  Zásielka na dobierku (ďalej len „Dobierka“) je vec alebo súbor vecí, ktoré prevzal prepravca na prepravu za účelom ich doručenia. V prípade Dobierky je prepravca povinný na základe pokynov spoločnosti Medisalus vybrať od príjemcu zásielky príslušný finančný obnos. Tento finančný obnos je pohľadávkou spoločnosti Medisalus voči dopravcovi a dopravca ho poukáže na účet špecifikovaný spoločnosťou Medisalus. Pri dobierke Kupujúci môže využiť buď platbu v hotovosti alebo platbu kartou, pričom všetky úhrady prostredníctvom Dobierky sa spravujú príslušnými ustanovenia obchodných podmienok spoločnosti Zásielkovňa s. r. o. (IČO: 48 136 999) dostupných na webe https://www.zasielkovna.sk.
  e)    platba v hotovosti
  Platba v hotovosti je možná iba pri osobnom odbere.
 6. Ak je Kupujúci - Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry (daňového dokladu) za dodaný tovar, spoločnosť Medisalus je oprávnená uplatniť si voči Kupujúcemu - Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 7. Ak je Kupujúci v omeškaní viac ako 5 dní po splatnosti faktúry (daňového dokladu), je spoločnosť Medisalus oprávnená odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou alebo elektronickou formou a je účinné okamihom jeho doručenia Kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v okamihu odoslania odstúpenia prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný okamžite vrátiť spoločnosti Medisalus nadobudnutý a neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve, na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Okamih a formu vrátenia tovaru je potrebné osobne dohodnúť. V prípade, že vrátenie v pôvodnom množstve a stave nebude možné, vyhradzuje si spoločnosť Medisalus právo vymáhať dlžnú sumu všetkými dostupnými právnymi prostriedkami v súlade s normami práva Slovenskej republiky.

VI. Zrušenie (storno) objednávky

 1. Spoločnosť Medisalus je oprávnená zrušiť objednávku, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť, najmä z dôvodu nepravdivých údajov uvedených v objednávke, alebo ak sa tovar už nepredáva alebo sú skladové zásoby vyčerpané, alebo ak sa výrazne zmenila cena distribútora/výrobcu. V prípade, ak takáto situácia nastane, Kupujúci bude ihneď informovaný spoločnosťou Medisalus za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak Kupujúci zaplatil časť alebo celú výšku kúpnej ceny a nedošlo k dohode o ďalšom postupe, bude mu táto finančná čiastka vrátená do 14 dní.
 2. Spoločnosť Medisalus je oprávnená odstúpiť od zmluvy z dôvodu vyčerpania skladových zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo predaj, prípadne vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností spoločnosti Medisalus vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od nej spravodlivo požadovať, nie je schopná dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na e-shope. Spoločnosť Medisalus je povinná o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Kupujúcim.
 3. Ustanovenia upravujúce odstúpenie od zmluvy určené pre Kupujúceho výlučne pri objednávke lieku alebo zdravotníckej pomôcky:
  i)    Kupujúci môže zrušiť objednávku lieku, t.j. je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia lieku, ak objednávka obsahuje:
        a)    liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
        b)    iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
        c)    liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
        d)    poškodený vnútorný obal lieku, 
        e)    liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) ZLZP,
  Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  ii)    Kupujúci môže zrušiť objednávku zdravotníckej pomôcky, t.j. je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia zdravotníckej pomôcky, ak objednávka obsahuje:
        a)    poškodenú zdravotnícku pomôcku,
        b)    iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
        c)    zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie, 
        d)    zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
        e)    zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
  Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  iii)    Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky, musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal). Lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť vrátené s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa, záručným listom, kópiou objednávky a písomnou informáciou, v ktorej Kupujúci uvedie, že vracia liek, resp. zdravotnícku pomôcku spolu s dôvodom takéhoto vrátenia.
  iv)    Spoločnosť Medisalus je oprávnená posúdiť, či bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito VOP. V prípade, ak Spoločnosť Medisalus vyhodnotí odstúpenie od kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Kupujúceho a vrátiť mu liek alebo zdravotnícku pomôcku.
  v)    Odstúpenie od zmluvy (objednávky lieku alebo zdravotníckej pomôcky) musí byť vykonané písomnou formou alebo emailom na [email protected]. Písomné odstúpenie od zmluvy je možné doručovať spoločnosti Medisalus na adresu: Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
  vi)    Spoločnosť Medisalus je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy (objednávky) alebo v súvislosti s ňou, vrátane iných nákladov a poplatkov.
  vii)    Spoločnosť Medisalus je povinná vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa so spoločnosťou Medisalus na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
  viii)    Spoločnosť Medisalus nie je povinná uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Medisalus. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Medisalus.
  ix)    Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov spoločnosti Medisalus bol tovar dodaný Kupujúcemu - Spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť spoločnosti Medisalus poštou, spoločnosť Medisalus je povinná zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
  x)    Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky, spoločnosť Medisalus nie je povinná vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako jej je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť spoločnosti Medisalus, ibaže spoločnosť Medisalus navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 
  xi)    Kupujúci je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia lieku alebo zdravotníckej pomôcky zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Medisalus alebo osobe poverenej spoločnosťou Medisalus na prevzatie tovaru. To neplatí, ak spoločnosť Medisalus navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ňou poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  xii)    Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 
 4. Ustanovenia upravujúce odstúpenie zmluvy určené výlučne pre Kupujúceho – Spotrebiteľa pri objednávke doplnkového sortimentu:
  i)    Kupujúci - Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku doplnkového sortimentu, t.j. je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu. Odstúpením Kupujúceho - Spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  ii)    Kupujúci - Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (objednávky doplnkového sortimentu) v prípade, ak ide o
        a)    predaj doplnkového sortimentu uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
        b)    predaj doplnkového sortimentu, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
        c)    predaj doplnkového sortimentu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
  iii)    Kupujúci - Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (objednávky doplnkového sortimentu) v prípade, ak cena predaja tovaru alebo poskytnutie služby závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré spoločnosť Medisalus nemôže ovplyvniť.
  iv)    Kupujúci - Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (objednávky doplnkového sortimentu) v prípade, ak je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho - Spotrebiteľa alebo je tovar určený osobitne pre jedného Kupujúceho - Spotrebiteľa, alebo ide o tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
  v)    Odstúpenie od zmluvy (objednávky) musí byť vykonané písomnou formou alebo emailom na [email protected]. Písomné odstúpenie od zmluvy je možné doručovať spoločnosti Medisalus na adresu: Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
  vi)    Spoločnosť Medisalus je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu - Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy (objednávky) alebo v súvislosti s ňou, vrátane iných nákladov a poplatkov.
  vii)    Spoločnosť Medisalus je povinná vrátiť Kupujúcemu - Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci - Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho - Spotrebiteľa dohodnúť sa so spoločnosťou Medisalus na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu - Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
  viii)    Spoločnosť Medisalus nie je povinná uhradiť Kupujúcemu - Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Kupujúci - Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Medisalus. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci - Spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Medisalus.
  ix)    Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov spoločnosti Medisalus bol tovar dodaný Kupujúcemu - Spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť spoločnosti Medisalus poštou, spoločnosť Medisalus je povinná zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
  x)    Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, spoločnosť Medisalus nie je povinná vrátiť Kupujúcemu - Spotrebiteľovi platby pred tým, ako jej je tovar doručený alebo kým Kupujúci - Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť spoločnosti Medisalus, ibaže spoločnosť Medisalus navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 
  xi)    Kupujúci - Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Medisalus alebo osobe poverenej spoločnosťou Medisalus na prevzatie tovaru. To neplatí, ak spoločnosť Medisalus navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ňou poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  xii)    Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, spoločnosti Medisalus odoprieť až do doby, keď spoločnosť Medisalus Kupujúcemu - Spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu. 
  xiii)    Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci - Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Medisalus alebo osobe poverenej spoločnosťou Medisalus na prevzatie tovaru. To neplatí, ak spoločnosť Medisalus súhlasila, že ich bude znášať sama, alebo ak si nesplnila povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z.
  xiv)    Kupujúci - Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci - Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si spoločnosť Medisalus nesplnila informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.
 5. Pri odstúpení od zmluvy (objednávky doplnkového sortimentu) môže Kupujúci – Spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 k ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý je uvedený nižšie:


  ________________________________________________________________________________
  VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  Spoločnosti MEDISALUS, s.r.o., so sídlom: Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 771
  945, DIČ: ____________, IČ DPH: SK ____________, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:
  18912/L, e-mail: ___________, telefón: +421 ___________
  Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ________________________________________________________.
  – Dátum objednania/dátum prijatia* _______________________________________________.
  – Číslo objednávky*_________________________________,
  – Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* _____________________________________.
  – Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ______________________________________________.
  – Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ________. 
  – Dátum ___. ___. __________.
  * Nehodiace sa prečiarknite.
  ________________________________________________________________________________


   
 6. Ustanovenia upravujúce odstúpenie zmluvy určené výlučne pre Kupujúceho – Objednávateľa pri objednávke doplnkového sortimentu:
  i)    Kupujúci - Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak spoločnosť Medisalus poruší opakovaným spôsobom povinnosti stanovené týmito VOP.
  ii)    Kupujúci - Objednávateľ sa zaväzuje v prípade porušenia povinností ustanovených zmluvou a týmito VOP zaplatiť spoločnosti Medisalus zmluvnú pokutu vo výške 1% zo sumy uvedenej v objednávke tovaru, a to do 7 dní odo dňa porušenia povinností na účet spoločnosti Medisalus vedený v Tatra banka, a.s. pod IBAN: SK49 1100 0000  0026 2486 5503. Kupujúci - Objednávateľ výslovne súhlasí so započítaním zmluvnej pokuty v podobe vzniknutej pohľadávky na strane spoločnosti Medisalus v postavení veriteľa voči Kupujúcemu - Objednávateľovi v postavení dlžníka. 
  iii)    Spoločnosť Medisalus je oprávnená popri zmluvnej pokute požadovať aj náhradu škody spôsobenej porušením povinností Kupujúceho - Objednávateľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody, t.j. zmluvná pokuta nemá žiaden vplyv na zodpovednosť za škodu, a to ani z hľadiska výšky, ani z hľadiska podmienok jej uplatnenia. 

VII. Záručná doba

 1. Spoločnosť Medisalus poskytuje na tovar zakúpený Kupujúcim záruku podľa všeobecne platných právnych predpisov v Slovenskej republike, t.j. výlučne do uplynutia dátumu spotreby, ktorý je určený výrobcom tovaru.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru alebo veci zo strany Kupujúceho v zmysle ust. § 621 Občianskeho zákonníka.

VIII. Reklamácia

 1. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon Kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za vady dodaného tovaru (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou alebo emailom na [email protected], pričom je vhodné priložiť aj fotodokumentáciu k vadám dodaného tovaru.
 2. Reklamácia na viditeľné vady (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) dodaného doplnkového sortimentu sa musí uskutočniť bezodkladne, avšak najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní od dodania doplnkového sortimentu. 
 3. Reklamácia na vady dodaného lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa musí uskutočniť bezodkladne, avšak najneskôr do siedmych (7) kalendárnych dní od dodania lieku alebo zdravotníckej pomôcky. Kupujúci môže uskutočniť reklamáciu lieku alebo zdravotníckej pomôcky len ak existuje aspoň jeden z dôvodov, pre ktorý by mohol od zmluvy (objednávky lieku alebo zdravotníckej pomôcky) odstúpiť (jeden z dôvodov uvedených v § 6 ZLZP). 
 4. V prípade akceptovania reklamácie na kvantitatívne rozdiely (rozdiel medzi množstvom fyzicky dodaného tovaru a množstvom uvedeným na dodacom liste) bude chýbajúci tovar doplnený pri prvej príležitosti. 
 5. Reklamácia na chyby, ktoré vzniknú počas používania dodaného doplnkového sortimentu musí byť taktiež vykonaná písomnou formou alebo emailom na [email protected]. Odstránenie reklamácie bude v súlade s platnými právnymi predpismi a zárukami pre konkrétny druh tovaru podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
 6. Písomné reklamácie je možné doručovať spoločnosti Medisalus na adresu: Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
 7. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Kupujúcim z dôvodov uvedených v § 6 ZLZP, vybaví spoločnosť Medisalus výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú Kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil spoločnosti Medisalus.
 8. Ak ide o vadu na doplnkovom sortimente, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť Medisalus je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti Medisalus nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť Medisalus môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 9. Ak ide o vadu na doplnkovom sortimente, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo
  a)    na výmenu veci,
  b)    na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny vadnej veci,
  c)    na primeranú zľavu z kúpnej ceny doplnkového sortimentu. 
  Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 10. Spoločnosť Medisalus je oprávnená vrátiť Kupujúcemu zaplatenú sumu a zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa so spoločnosťou Medisalus na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci - Spotrebiteľ je povinný oznámiť spoločnosti Medisalus svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci - Objednávateľ je povinný oznámiť spoločnosti Medisalus všetky údaje zapísané v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri slúžiace na daňovú identifikáciu Kupujúceho - Objednávateľa.
 2. Kupujúci - Spotrebiteľ a osoba poverená Kupujúcim - Objednávateľom (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje spoločnosti Medisalus dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia spoločnosť Medisalus nemôže riadne plniť zmluvné povinnosti a preto nebude možné s Dotknutou osobou, resp. Kupujúcim vstúpiť do záväzkového vzťahu. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na e-shope (www.jajbolito.sk), realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách spoločnosti Medisalus.
 3. Spoločnosť Medisalus spracúva osobné údaje Dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti, resp. súhlasu Dotknutej osoby v súlade s ust. § 14 a nasl. zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“). Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom e-shopu, pri registrácii na internetovom obchode www.jajbolito.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na e-shope, aby spoločnosť Medisalus spracovala a uschovávala jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fakturačnú adresu, resp. adresu bydliska (ak sú rozdielne), emailovú adresa, telefónne alebo mobilné číslo, dátum narodenia, pri činnosti spoločnosti Medisalus týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovávala ich vo svojom informačnom systéme. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti Medisalus tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spoločnosťou Medisalus.
 4. Kupujúci zaslaním objednávky spoločnosti Medisalus čestne prehlasuje, že dáva súhlas aby spoločnosť Medisalus spracúvala a uschovávala jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu (definované v ods. 3 tohto článku) a to na účely uvedené v predchádzajúcom odseku. Spoločnosť Medisalus sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spoločnosť Medisalus po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúcich v súlade s príslušnými ustanoveniami ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci (Dotknutá osoba) odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim (Dotknutou osobou) spoločnosti Medisalus.
 5. Kupujúci (Dotknutá osoba) má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na e-shope, ihneď po prihlásení.
 6. Spoločnosť Medisalus vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Spoločnosť Medisalus vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 7. Kupujúci (Dotknutá osoba) má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Medisalus vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.
 8. Kupujúci (Dotknutá osoba) na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u spoločnosti Medisalus namietať spracovanie jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Dotknutej osoby na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Dotknutej osoby na účely priameho marketingu.
 9. Spoločnosť Medisalus vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
  Zásielkovňa s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika
 10. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách spoločnosti Medisalus. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať prostredníctvom kliknutia na “odhlásiť” v príslušnej časti e-shopu.
 11. Spokojnosť kupujúceho s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie kupujúcim zasielame zakaždým, keď u nás nakúpi, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietne kupujúci zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk a tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho. Osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

X. Súhlas s VOP

 1. Kupujúci - Objednávateľ pri uzavretí a odoslaní objednávky tovaru prostredníctvom e-shopu potvrdzuje spoločnosti Medisalus súhlas s týmito VOP (všeobecnými obchodnými podmienkami).
 2. Spoločnosť Medisalus si vyhradzuje právo jednostranným právnym úkonom zmeniť tieto VOP, avšak tak aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd Kupujúceho v súlade s normami práva Slovenskej republiky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.jajbolito.sk.
 3. Kupujúci - Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky riadne oboznámil s týmito VOP a že s nimi plne súhlasí, čo predstavuje prejav vôle, ktorý je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný.

XI. Spory a orgány dohľadu

 1. Všetky spory vyplývajúce z týchto VOP, ako aj na všetky nadväzujúce právne vzťahy medzi zmluvnými stranami je daná výlučná právomoc slovenských súdov v zmysle ust. § 37e ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, pričom miestna príslušnosť slovenských súdov je daná v zmysle ust. § 13 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. Strany vykonali voľbu právomoci prostredníctvom týchto VOP v súlade s článkom 25 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I). Zmluvné strany vykonali voľbu práva v súlade s článkom 3 ods. 1 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), pričom rozhodným právom je hmotnoprávna úprava Slovenskej republiky.
 2. Kupujúci - Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na spoločnosť Medisalus so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Medisalus vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Medisalus porušila jeho práva. Ak spoločnosť Medisalus odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci - Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 391/2015 Z. z.“), pričom týmito subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Kupujúci - Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
 3. Kupujúci - Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim - Spotrebiteľom a spoločnosťou Medisalus, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od Kupujúceho - Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.
 5. Dohľad nad dodržiavaním Zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu a Národná banka Slovenska v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti. 
 6. Slovenská obchodná inšpekcia má nasledovné inšpektoráty: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, adresa: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava; Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1; Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, adresa: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín; Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, adresa: Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra; Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, adresa: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1; Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, adresa: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1; Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj adresa: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1; Inšpektorát SOI pre Košický kraj, adresa: Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.
 7. Ďalšími orgánmi dozoru sú:
  • pre lieky a zdravotnícke pomôcky: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, adresa: Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava,
  • pre veterinárne lieky: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, adresa: Biovetská 34 P.O. Box 52c, 949 01 Nitra, 
  • pre kozmetiku a výživové doplnky: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, adresa: V. Spanyola 27, 011 71  Žilina,
  • Úrad verejného zdravotníctva, SR, adresa: Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava,
  • pre potraviny: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, adresa: Botanická 17, 842 13 Bratislava,
  • pre zdravotnícke pomôcky, ktoré sú určené na meranie: Slovenský metrologický inšpektorát –SMI, adresa: Karloveská 63, 841 04 Bratislava.

XII.  Cookies

 1. Na cookies sa vzťahujú európske i slovenské zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Konkrétne túto problematiku rieši zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciach. Ten v § 55, odseku 5) hovorí, že: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“
 2. E-shop používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. 
 3. Podľa odporúčania Európskej komisie:
  Súbory cookie
  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

  Čo sú súbory cookie?
  Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

  Ako používame súbory cookie?
  Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

  Ako kontrolovať súbory cookie
  Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

  Ako odmietnuť používanie súborov cookie
  Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

  Sankcie za nesplnenie povinnosti by mal podľa zákona ukladať Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky. Medzi sankciami a ich výškami však nie je uvedené porušenie § 55 odseku 5.                                    

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť Medisalus si vyhradzuje právo plniť záväzok voči Kupujúcemu aj prostredníctvom zmluvných partnerov.
 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na e-shope. 

Znenie platné ku dňu 21.05.2021.
 

Doprava zadarmo

Doprava zadarmo

Platí pre všetky objednávky nad 39,99€

Odberné miesta

Odberné miesta

na celom Slovensku

Darček ZADARMO

Darček ZADARMO

k objednávke nad 20 EUR

Juchú, už nič nezmeškám.

Nezmeškajte žiadnu zľavu, akciu či novinku a zatočte s bolesťou výhodnejšie! Odoberajte náš newsletter a nič vám neunikne :)

Predvoľby cookies

 • Vaše súkromie
 • Nevyhnutné cookies
 • Výkonnostné cookies
 • Funkčné cookies
 • Marketingové cookies
 • Údaje používateľa
 • Prispôsobená reklama